1533-1583 Anthony van Blocklandt

Rond 1534 werd Anthonie van Blocklandt in Montfoort geboren. Karel Mander (Het Schilderboek, 1604) meldt dat hij een nazaat is van baronnen en burggraven van Montfoort. Zeker is dat hij de zoon is van de schout, schepen en burgemeester van Montfoort mr. Cornelis Sweerszn van Blocklandt en Amerantia van de Pol. Zijn vader was jurist en volgens Mander eerst rentmeester van Haren en de baron van Moeriammez. Anthonie ging al jong in de leer bij zijn oom Hendrick Sweersz, die kunstschilder was in Delft. Vervolgens verbleef hij twee jaar lang bij routinier Frans Floris te Antwerpen. In 1552 keerde hij terug naar Montfoort om te trouwen met Geertruyd Cornelisse, de dochter van de toenmalige burgemeester van Montfoort.

Het paar ging naar het voor zijn beroep gunstiger Delft, waar ze aan de Langendijk woonden.  Hij stortte zich daar op naakstudies en stofexpressie. Hij kreeg opdrachten van de Oude Kerk en Nieuwe Kerk in Delft en maakt altaarstukken, deurschilderingen en Bijbelse taferelen op doeken. Werk dat tijdens de Beeldenstorm verloren ging. Voor de Goudse Sint-Janskerk schilderde hij de onthoofding van Sint-Jacob, een doek dat nu in het Museum Gouda hangt. Hij maakt wel portretten, maar hoofdzakelijk van zijn familieleden. 
Net als zijn collega’s reisde Blocklandt naar het populaire Italië. Hij verbleef daar van april tot september 1672 om vervolgens eerst bij zijn ouders in Montfoort en zich kort daarop voorgoed in Utrecht te vestigen. Zijn eerste vrouw is daar al snel kinderloos overleden.

In 1677, trouwde hij met Susanna van Vreeswijk en in hetzelfde jaar werd hij lid van het Utrechtse gilde. Met Susanna kreeg hij drie kinderen. Ze woonden in Utrecht in het huis van het Catharijnen Klooster.

Hij schilderde door de invloed van Frans Floris in een vroeg-maniëristischestijl. Het was de richting waarvoor de meeste Utrechtse schilders destijds kozen.

Door de Beeldenstorm zijn er maar weinig werken over die aan de kunstenaar kunnen worden toegeschreven. In 1579 schilderde hij het drieluik Maria-Tenhemelopneming, dat tegenwoordig in de kerk van Bingen am Rhein hangt. Dit is het voornaamste werk dat van Blocklandt bewaard is gebleven.

Naast Bijbelse taferelen schilderde hij mythologische onderwerpen en volgens Mander ook portretten. 

Anthonie werd niet oud. Rond zijn vijftigste leeftijd overleed hij op 18 oktober 1583 in Utrecht.

Hij was ook de leermeester van de Delftse portretschilder Michiel Jansz. Mierevelt die ruim twee jaar voor zijn dood op zijn veertiende bij hem kwam wonen en daarna in zijn huis bleef wonen.

Jozef verklaart de dromen van de Farao, (Centraal Museum te Utrecht).

De evangelist Matheus (Centraal Museum Utrecht)

Dit portret van Anthony van Blocklandt is gemaakt door Simon Frisius.

Karel van Mander, 1604.

“...hy was een stil vlijtigh Man van aert, niet te prachtigh in zijn dracht: maer suyver, puntich, en zedigh, houdende in zijn huys onder zijn ghesin een seker statighe bequaem orden, en manierlijcken reghel, hebbende by den luyden een eerlijck groot en achtbaer aensien, gaende eyndlijck altijdt met eenen knecht oft dienaer achter hem, als zijner afcomst ghedachtich wesende.”

Penning uit 1560, gemaakt door Steven van Herwijck

Herrijzenis van Christus (Centraal Museum Utrecht)

Aanbidding der herders.

Aphrodite ontwapent Eros - Národní galerie v Praze, Praag


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.