Gouda zinkt dus moet er iets gebeuren

Gepubliceerd op 18 mei 2020 om 09:53

De gemeente Gouda heeft door verzakkingen flink te kampen met wateroverlast. Op sommige plekken klotst het water letterlijk over de kades. Om erger te voorkomen heeft de stad een kaderplan ontwikkeld met maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de historische binnenstad niet verloren gaat. Het heet Gouda Stevige Stad - Ontwerp Kaderplan Bodemdaling Binnenstad. De keuze van aanpak komt neer op geleidelijke verlaging van het oppervlaktewater in de grachten. Tegenstanders van deze aanpak wijzen erop dat dit tot verder inklinken van de bodem leidt, maar alternatieven, zoals het opkrikken van woningen en kades zijn onbetaalbaar. Ook het verlagen van de waterstand, waar nu voor gekozen is, heeft gevolgen. Vooral voor panden die op houten palen staan, want de koppen kunnen bloot komen te liggen en gaan rotten. Daarvoor is een compensatieregeling. Maar niet alle kosten worden gecompenseerd. Wie geïnteresseerd is in het plan, kan het downloaden.

Drie cruciale keuzes hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het totstandkoming van het stuk dat er nu ligt.

Gelijkwaardige samenwerking

De gemeente Gouda en het hoogheemraadschap van Rijnland hebben al vroeg in het proces geconstateerd dat een oplossing er alleen komt als beide organisaties bereid zijn om over de grenzen van de eigen verantwoordelijkheden heen te kijken. Daarom is er voor gekozen om in de planvormingsfase als gelijkwaardige partners samen te werken.

Hulp van ‘buiten’

Gemeente en Rijnland hebben ook al vroeg geconstateerd dat de problematiek van de Goudse binnenstad te complex is om op eigen kracht op te lossen. Dat heeft geleidt tot de oprichting in 2014 van de Coalitie Stevige Stad bestaande uit: Gemeente Gouda, het hoogheemraadschap van Rijnland, De provincie Zuid-Holland, het Platform Slappe Bodem, de TU-Delft, Rijkswaterstaat, Deltares en het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek. Dankzij de kennis van deze partijen is een hoogwaardig onderzoeksprogramma naar de bodemsamenstelling, de snelheid van de bodemdaling en het grond- en oppervlakte-watersysteem opgezet.

Individuele bewoners

Naast belangenorganisaties hebben ook individuele eigenaar-bewoners een volwaardige rol in het planvormingsproces gekregen. Dit is gelukt door het gesprek in eerste instantie te voeren over de overlast die nu wordt ondervonden en wat daar op korte termijn aan te doen is. Pas daarna is ook gesproken over oplossingen voor de lange termijn. Een dergelijk intensief traject was mogelijk door een focus op een relatief kleine groep van 130 adressen in het probleemgebied.

Toolbox

In het project Toolbox Bodemdaling Historische Steden, mogelijk gemaakt door de Regiodeal Bodemdaling Groene Hart, worden deze en andere lessen uit de Goudse aanpak beschikbaar gemaakt voor toepassing in andere steden. Daarbij is aandacht voor: juridische aspecten (o.a. nadeel compensatie), Kosten (MKBA), Procesaanpak, Onderzoek en modellering, aanpak op privéterrein en de gevolgen van toenemende hoogteverschillen.


GOUDA STEVIGE STAD Ontwerp Kaderplan Bodemdaling Binnenstad Januari 2020
PDF – 5,4 MB 362 downloads

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.