Gemeenten en waterschap eens over ontwikkeling Lopikerwaard

Gepubliceerd op 1 mei 2020 om 10:34

De vijf Lopikerwaard-gemeenten: Lopik, Montfoort, Oudewater, IJsselstein en Woerden hebben samen met het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR) de ‘Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard 2040’ gemaakt. Provincie Utrecht heeft hier een rol bij gespeeld. Dit gaat over de ontwikkeling van wonen, werken, mobiliteit, energie en recreatie. Het geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkeling van de kernen en het polderlandschap. Het bestuur van het HDSR heeft het al overgenomen. Na vaststelling door de gemeenteraden moet het werken als bouwsteen voor de omgevingsvisies die in de gemeenten worden samengesteld in samenspraak met inwoners en maatschappelijke organisaties. 

Woningbouw
De agenda gaat uit van de ontwikkeling van circa 300 woningen in Lopik, 430 woningen in Montfoort, 700 woningen in Oudewater, 2.500 woningen in IJsselstein en 4.700 woningen in Woerden. Zowel binnen als buiten de huidige zogeheten 'rode contouren' moeten die worden gebouwd. Ook in vrijgekomen agrarisch gebied rond de woonkernen.

Recreatie
Het open en waterrijke landschap van het Groene Hart is ook voor inwoners van de stad Utrecht een belangrijk recreatiegebied. De Lopikerwaard-gemeenten willen daarom ruimte geven aan natuur en een bio-divers landschap, daarnaast aandacht besteden aan educatie. Verder zijn meer wandel- en fietspaden nodig met veilige oplossingen bij kruisingen met snelverkeer.

Vervoer
De regio is sterk auto-afhankelijk omdat het openbaar vervoer rond de kleine kernen niet rendabel is. Daarom moeten er OV-overstappunten in IJsselstein en Woerden komen en het regionaal fietsnetwerk worden versterkt.

Werk
De Lopikerwaard-gemeenten willen ruimte voor de lokale maakindustrie en de agrarische sector die historisch verbonden is met het landschap. Samen met andere overheden en betrokken boeren willen ze werken aan kringlooplandbouw. 

Energietransitie
De vijf gemeenten wekken in hun gebied voldoende energie op om in de eigen behoefte te voorzien. Daarnaast willen ze in U16 verband de steden Utrecht en Nieuwegein in hun energiebehoefte voorzien, mits die steden alle eigen mogelijkheden volop hebben benut. De benodigde energieinstallaties moeten dan wel in het landschap passen en de lokale inwoners moeten er ook van kunnen profiteren.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.